Oct: Drums & Flutes of Japan

60 performances in schools throughout Tasmania with taiko players Toshi & Junko Sakamoto on tour through NEXUS ARTS.