March 27 - April 7 'TAIKO' - Adelaide, SA

Performances in schools around Adelaide with taiko performer Toshi Sakamoto on tour through NEXUS ARTS.