August 14th : TAIKO

Performances in Eltham with taiko performer Toshi Sakamoto on tour through NEXUS ARTS