July 27th - 31st : TAIKO

Performances in Pilbarra schools with taiko performer Toshi Sakamoto on tour through NEXUS ARTS